EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ UŽÍVÁNÍ MINERÁLNÍ VODY LEONARDIJA (ROHATEC SOBOŇKY, ČESKÁ REPUBLIKA) K LÉČBĚ A PREVENCI CHRONICKÉ PYELONEFRITIDY. Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, Pjatigorsk, Rusko.

V. Jefimenko, A. S. Kajsinova, V. V. Kozlova, V. M. Ševkan

Natalja Viktorovna Jefimenko,Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, ředitelka,doktorka medicíny, profesorka

 Agnessa Sardojevna Kajsinova, Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, zástupkyně ředitelky pro léčebnou činnost,doktorka medicíny

Viktoria Vjačeslavovna Kozlova, Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, vedoucí oddělení pro výzkum mechanizmů působení fyzikálních faktorů, kandidát farmaceutických věd

 Úkol zachovat a upevnit zdraví obyvatelstva umístil otázky rehabilitace na jedno z předních míst v systému zdravotnictví[6]. Léčebná rehabilitace umožňuje využít léčebné přírodní faktory (podnebí, minerální vodu a peloidy)za účelem zvýšení zdravotní, sociální a hospodářské účinnosti regenerační a rehabilitační terapie, a také uskutečňovat primární a sekundární prevenci sociálně významných onemocnění [5, 12].

Chronická pyelonefritida (CHP) dosahuje 60% mezi všemi ledvinovými onemocněními [11, 13], avšak její sociální a hygienický význam je dán nejen častým výskytem a velkou rozšířeností, ale i tím, že onemocnění má chronický průběh,je špatně léčitelné a často se u něj vyskytují komplikace v podobě nefrogenní hypertenze, urosepse, chronické ledvinové nedostatečnosti [6].V patogenezi chronické pyelonefritidy hrají důležitou úlohu oslabené obranné funkce organizmu, zvláště inhibice buněčné složky imunity, vzájemně těsně spjaté poruchy mechanizmu krevní srážlivosti a fibrinolýzy a mikrocirkulace [14].

V poslední době, vzhledem k nespecifickému zvýšení celkové odolnosti organizmu vůči působení patologických a dalších nepříznivých faktorů okolního prostředí a lidské činnosti, je podstatně rozšířena sféra aplikace pitné minerální vody při různých somatických onemocněních [8, 11, 12]. Je všeobecně známý fakt, že pacienti s CHP jsou často pro dosažení trvalého terapeutického účinku nuceni dlouhodobě užívat medikamentózní přípravky, jejichž užívání je často doprovázeno vznikem alergických reakcí, polyorgánových a systémových komplikací, a také rezistencí vůči medikamentózní terapii. Vzhledem k tomuto významnému faktu zůstává stále aktuální hledání vysoce účinných nemedikamentózních léčebných a rehabilitačních metod, v důsledku čeho je nutné nalézt jiné léčebné prostředky. Takovým léčebným prostředkem může být pitná minerální voda (PMV) [10]. Na základě dlouholetého výzkumu vědců z Pjatigorského státního vědeckovýzkumného ústavu balneologie Federální lékařské a biologické agentury Ruska [7, 8, 10, 12] bylo zjištěno, že pitná minerální voda má výrazně příznivý vliv nejen na stávající onemocnění člověka, ale je to i účinný prostředek pro zlepšení zdravotních rezerv a prevence onemocnění. PMV celkově ovlivňují sekreční a motorické funkce žaludečně střevního traktu přímo (kontaktně a rychle) i nepřímo díky podpoře tvorby gastrointestinálních hormonů, informačnímu působení na cílové orgány, centrální nervový systém, hormonální bloky vysokoúrovňové biologické integrace (hypotalamo-hypofýzo-suprarenální, tyreoidní a jiné) [10]. Ve výsledku se utvářejí nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé adaptační reakce, jež posouvají orgány žaludečně střevního traktu na novou úroveň fungování, které se blíží fyziologickému, s maximálním využitím biologických rezerv a výsledným účinkem v podobě zvýšení odolnosti orgánů a organizmu.

Pitná minerální voda užívaná pro prevenci a léčbu pacientů s onemocněním močopohlavního ústrojí musí [3, 6, 13, 14]:

 • působit výrazně močopudně;
 • zvyšovat průtok krevní plazmy ledvinami a filtraci moči v ledvinových klubíčkách;
 • působit protizánětlivě a rozpouštět hlen;
 • mít spasmolytický účinek při patologických křečích hladkého svalstva vylučovací soustavy;
 • mít tonizující účinek na hladké svalstvo horních močových cest;
 • mít analgezující účinek.

Na základě klinického pozorování vědců působících v oblasti balneologie byl zjištěn příznivý vliv slabě mineralizované minerální vody při léčbě urologických a celé řady jiných onemocnění [2, 3, 6].Všeobecně světově uznávaná při léčbě pacientů s urologickými onemocněními je minerální voda Naftusja (Ukrajina) a Fiuggi (Itálie). Svým chemickým složením se těmto vodám velice podobá studená sladká podzemní voda Leonardija (Rohatec Soboňky, Česká republika). Rozbor frakčního organického složení a kvalifikované vyhodnocení chemického složení vody bylo provedeno v laboratoři fyzikálně-chemické minerální vody a léčivého bahna Pjatigorského státního vědeckovýzkumného ústavu balneologie Federální lékařské a biologické agentury, Rusko (protokol č. 1/OKR z 11.01.2013). Na základě uskutečněných výzkumů bylo zjištěno, že MV Leonardija se řadí mezi minerální přírodní stolní vody a dle své mineralizace a základního složení iontů je to voda sladká, hydrogenuhličitanová s vápníkem a sodíkem (nebo hořčíkem, vápníkem a sodíkem), bez specifických složek a vlastností, slabě zásadité reakce prostředí. Dle teplotních znaků spadá do skupiny studených vod. Dle organoleptických vlastností je voda z pramene průhledná bezbarvá kapalina se slabým uhlovodíkovým zápachem, dle chuti sladká; bez usazenin. Celkový obsah organických látek je ve vodě z pramene nízký a obsah uhlíku v těkavých organických sloučeninách činí 2,34 mgs/l, což je méně, než stanovená balneologická norma pro zařazení této vody mezi léčivé stolní vody dle tohoto parametru. Frakční složení je zastoupeno humusovými látkami, neutrálními a kyselými živicemi (součet frakcí nepřesahuje 4,0 mg/l). Fulvové kyseliny obsažené v PMV Leonardija patří k nejagresivnější frakci huminových látek. Mají specifické složení prvků (SSP). Kyselina fulvováobsahuje 74 organických minerálů, 10 vitamínůa 18 aminokyselin, má nízkou molekulovou hmotnost, je schopná aktivovat v organizmu „spící“ neutrony prostřednictvím intenzifikace buněčného dýchání. Po „probuzení“ mají tyto neutrofily schopnost probudit i celý imunitní systém. Byly získány údaje o tom, že kyselina fulvová aktivně zachycuje volné radikály, kyslíkové a hydroxylové radikály, inhibuje proteázní činnost, což způsobuje snížení metastatického potenciálu rakovinných buněk [1, 5, 9].

           Dle certifikátu, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR společnosti Bohemia BeverageIndustry Group s.r.o. pro pramen minerální vody BQ – 2 (dne 9. července 2015, č.j. MZDR 24698/2015-5/OZD-ČIL-Pr*MZDRX00Q8X3O* Identifikační číslo: 27746470), je pramen minerální vody získaný z vrtu BQ-2 umístěného na pozemku č. 3256/1 na katastrálním území Rohatec (souřadnice v systému S-JTSK Y – 557 295,83; X – 1 198 605,29; Z – 168,17 m – vstup do vrtu; hloubka 82 m) pramenem s přírodní minerální vodou s mineralizací 270-300 mg/l,  pH 8.2 – Minerální voda slabě mineralizovaná, geochemického typu HCO3-Na-Ca, studená, hypotonická.

Porovnání výsledků z balneologických výzkumůPjatigorského státního vědeckovýzkumného ústavu balneologie Federální lékařské a biologické agentury Ruska (protokol č. 1/OKR z 11.01.2013) a laboratorního protokolu ze dne 19.03.2014 č. RL 030-14 „Komplexní rozbor BQ-2 Rohatec Soboňky“ umožňuje vyvodit závěr o stabilitě makroiontového a mikrokomponentníhosložení podzemních vod z vrtu BQ-2 (Rohatec Soboňky, Česká republika) a o jejich dobré kvalitě.

Cíl výzkumu.

Prozkoumání účinnosti pitné minerální vody Leonardija (ČR) při léčbě a zdravotní rehabilitaci chronické pyelonefritidy v porovnání s minerálními vodami Naftusja (Ukrajina) a Fiuggi (Itálie).

Materiály a metody.

Výzkum proveden na 52 potkaních samečcích kmenu Wistar o tělesné hmotnosti 240-260 gramů. Výzkum na zvířatech byl proveden v souladu s Pravidly pro provádění prací s využitím pokusných zvířat (příkaz Ministerstva zdravotnictví SSSR 755 z 12.08.1977) a federálním zákonem Ruské federace O ochraně živočichů před krutým zacházením ze dne 01.01.1997.Model CHP vytvořili podáním do ocasní žíly suspenze Escherichia coli v titru 108v 1 ml s 3 denními pauzami, se současným kryogenním působením při teplotě -20С během 2,5 hodin do dosažení rektální (v konečníku) teploty +32°С (norma je +37-38°С) obden během 12 dní. Zvířata byla upevněna ve vodorovné poloze. Suspenze kultury mikroorganizmů Escherichia coli byla podávána v titru 105, přičemž nejprve byla určena nefelometrickou metodou pomocí fotoelektrického fotometru KFK-3 (optická hustota bakteriální suspenze v masopeptonovém agaru  byla v mezích D=0,012, vlnová délka λ 540nm, kyveta – 1,060 mm). Pro studium změn po simulaci chronické pyelonefritidy byly bioptáty ledvin a ledviny, získané po dekapitaci zvířat, morfologicky prozkoumány. Řezy ledvinové tkáně byly barveny hematoxylinem a eosinem, kyselým fuchsinem dle Van Giesena, Weigertovým resorcin-fuchsinem, azokarmínem dle Heidenhaina, sudanem dle Goldmana. Zjištěné změny byly hodnoceny pomocí morfologické klasifikace V. V. Serova a T. N. Gansen. Ultratenké řezy byly barveny octanem uranylu a citrátem olovnatým dle Reynoldse a byly zkoumány pod elektronickým mikroskopem EVM-100L.

V krvi zvířat se na 30. a 60. den pokusu v krevním séru zkoumal obsah kreatininu (KR) v (µmol/l) v (IU/l), kortizolu (nmol/l), inzulínu (ng/l), aldosteronu (pg/ml); malondialdehydu (MDA; dle I. D. Stalné a T. G. Garišvili) a peroxidázy (PO; dle V. S. Asatiani). Populační a subpopulační stav lymfocytů v krvi byl určen metodou dvoubarevné průtokové cytofluorimetrie na přístroji Cytomics FC-500 s použitím softwaru CXP 2.0 (BeckmanCoulter, USA) a následujícího panelu monoklonálních protilátek: CD3-FITC (T-cells, všeobecné T-lymfocyty), CD4-PE (T-helper), CD8α-PE (T-cytotox) T-buňky cytotoxické (supresory), CD45R-PE (В-cells) – В-aktivní lymfocyty), imunoregulační index – IRI (CD4 / CD8).

Výzkum biologických vlastností PMV byl prováděn na zdravých zvířatech a na modelech CHP. Zkoumaná voda byla zvířatům aplikována perorálně v dávce 1,5-2 ml na 100 gramů tělesné hmotnosti během 21 dnů, analogicky k experimentálně vypočítanému objemu pro potkany při požití minerální vody. Po skončení léčebné kúry byla všechna zvířata dekapitována, po čemž byl uskutečněn laboratorní výzkum.

Metodou náhodného výběru byli potkani rozděleni do 5 skupin:

 • 1. skupina, intaktní – 12 zvířat, dostávala vodu z kohoutku;
 • 2. skupina – 10 zvířat s modelem CHP, dostávala vodu z kohoutku;
 • 3. skupina – 10 zvířat s modelem CHP, aplikována kúra PMV Leonardija;
 • 4. skupina – 10 zvířat s modelem CHP, aplikována kúra PMV Naftusja;
 • 5. skupina – 10 zvířat s modelem CHP, aplikována kúra PMV Fiuggi.

Мetody statistického zpracování.

Údaje získané z výzkumu byly statisticky zpracovány na osobním počítači IBM PC/AT s použitím balíčku statistických programů a různých metod parametrické a neparametrické statistiky, metod variační a korelační analýzy. Výsledky byly předloženy ve formě М±m. Statistická úroveň významu při kontrole statistických hypotéz se rovnala 0,05.

Získané výsledky a jejich vyhodnocení.

Analýza dynamiky ukazatelů klinického a biochemického rozboru krve ukázala příznivé změny související s uskutečněním pitné balneoterapie (tab. 1). Léčebná kúra MV Leonardijanapoohla určitému snížení patologických projevů při CHP a tento jev se projevil na nejrůznějších funkčních systémech. Zaprvé, prokazatelně a k lepšímu se změnila leukocytová formule krve – koncentrace leukocytů se snížila 1,49 krát (р<0,01),neutrofilů se segmentovaným jádrem – 1,09 krát (р<0,01), s tyčkovitým jádrem – 1,81 krát (р<0,01), přičemž byla zároveň zvýšena úroveň lymfocytů 1,57 krát (р<0,01). Srovnávací analýza působení PMV na ukazatele periferní krve svědčila o snížení aktivity zánětlivých procesů díky působení všech zkoumaných vod (Leonardija, Naftusja a Fiuggi), nebyl mezi nimi zjištěn významný rozdíl.Zadruhé, díky působení MV Leonardija byla zjištěna korekce metabolických poruch, jež se projevovala na normalizaci ukazatelů kompenzačně-adaptačních možností – koncentrace inzulínu se snížila 1,17 krát (р<0,01), koncentrace kortizolu se zvýšila 1,08 krát (р<0,01). Všeobecně se ví, že kortizol je hlavním hormonem pro adaptaci [4, 10] a zvýšení jeho obsahu v krvi během pitné kúry minerální vody lze považovat za kladný příznak. Zvýšení úrovně zánětlivé intoxikace je doprovázeno zvýšením toxicity krve – postupným zvýšením úrovně kreatininu a urey. Díky působení zkoumaných PMV bylo zjištěno prokazatelné snížení těchto ukazatelů. Silně aktivní hormon aldosteron, který produkují buňky klubíčkové části nadledvinek, reguluje homeostázu draslíku a je silným stimulantem sekrece draslíku prostřednictvím sběrných kanálků. Párová korelační analýza prokázala, že v našem výzkumu bylo snížení úrovně aldosteronu doprovázeno hyperkalemií(r=-0,66; р<0,001). Díky aplikaci PMV bylo pozorováno zvýšení koncentrace aldosteronu.

Тabulka 1. – Vliv pitné kúry minerální vody Leonardija, Naftusja a Fiuggi na klinické a biochemické ukazatele krve u zvířat s experimentální pyelonefritidou

UkazatelIntaktní zvířata

 

1. skupina

(n=12)

Model

 

2. skupina

(n=10)

 

Model a kúra s minerální vodou
Leonardija

 

3. skupina (n=10)

Naftusja

 

4. skupina (n=10)

Fiuggi

 

5.skupina(n=10)

LK krve, abs.х109/l7,78 ±0,5212,8±1,488,6±1,61**^8,4±1,59**^8,7±0,57**^
LK s tyčkovitý jádrem, %2,33±0,467,72±0,394,25±0,57**^4,53±0,55**^4,36±0,56**^
LK se segentovaným jádrem, %54,2±3,2464,5±3,2259,2±4,18**^58,8±4,32**^59,8±4,28**^
Lymfocyty, %34,4±4,2919,5±4,3229,6±3,29**^30,1±3,34**^28,7±3,38**^
Kreatinin, µmol/l94,1±7,699,6±8,296,0±8,1*^95,3±7,5*^96,2±7,2*^
Urea8,33±0,7610,98±1,129,23±0,81*^9,16±0,75*^9,32±0,73*^
Kortizol, nmol/l328±17,5276±13,9298±16,4**^306±14,2**^291±15,8**^
Inzulín, ng/ml18,8±2,1623,8±2,1520,4±2,18*^20,6±2,14*^20,8±2,12*^
Aldosteron, pg/ml788±51,9557±52,8705±55,2**^724±53,2**^698±54,6**^

Poznámka: * – prokazatelné odchylky ve srovnání s modelem pyelonefritidy bez působení minerální vody <0,05, ** – р <0,01; ^ – р >0,05 údaje skupinových rozdílů (prokazatelnost odchylky mezi 3., 4.a 5. skupinou); n–počet zvířat; LK – leukocyty.

Dynamika ukazatelů moči při požívání PMV Leonardija, Naftusja a Fiuggiměla stejné směřování (tab. 2). Úroveň proteinurie se snížil 4,7 krát(р<0,01) při aplikaci MV Leonardija, u Naftusji – 6,2 krát(р<0,01), u Fiuggi3,1 krát(р<0,01).Snížení leukocyturie bylo 2,83 krát(р<0,01), 2,86 krát (р<0,01) a2,81 krát (р<0,01), respektive. Počet erytrocytů v močovémsedimentu se snížilo 1,62 krát(р<0,01), 1,65 krát (р<0,01), 1,53 krát (р<0,01), respektive.

Tabulka 2. – Vliv pitné kúry minerální vody Leonardija, Naftusja a Fiuggi na ukazatele moči u zvířat s experimentální pyelonefritidou

UkazatelIntaktní zvířata

 

1. skupina

(n=12)

Model

 

2. skupina

(n=10)

 

 

Model a kúra s minerální vodou
Leonardija

 

3. skupina (n=10)

Naftusja

 

4. skupina (n=10)

Fiuggi

 

5.skupina(n=10)

рН6,68±0,246,27±0,226,56±0,31*^6,59±0,29*^6,47±0,27*^
Leukocyty,abs.х109/l3,02±0,4115,72±1,395,54±0,38**^5,48±0,36**^5,59±0,33**^
Erytrocyty, abs.х109/l0,81±0,061,52±0,130,94±0,08*^0,92±0,06*^0,99±0,03*^
Celková bílkovina, g/l0,04±0,0020,56±0,070,12±0,04**^0,09±0,005**^0,18±0,08**^

Poznámka: * – prokazatelné odchylky ve srovnání s modelem pyelonefritidy bez působení minerální vody <0,05, ** – р <0,01; ^ – р >0,05 údaje skupinových rozdílů (prokazatelnost odchylky mezi 3., 4.a 5. skupinou); n–počet zvířat.

Účelnost aplikace PMV lze spatřit i při vyhodnocení dynamiky ukazatelů výměny vody a elektrolytů (tab. 3). Po provedení léčby se zlepšila koncentrace iontů Na+, Сa+, Кv krevním séru u pokusných živočichů, kteří dostávali MV Leonardija1,14-1,16 krát. Zvýšená koncentrace fosforu se vrátila k intaktním číslům. Stejně prokazatelně se změnily i hodnoty iontů Na+, Сa+, К+ v moči. Tato pozitivní dynamika souvisí s normalizujícím vlivem minerálních vod na výměnu vody a elektrolytů. Ke značnému poklesu ukazatelů oxalurie při aplikaci MV Leonardija došlo díky vysokému obsahu huminových kyselin. Předpokládá se, že právě kyseliny fulvové snižují aktivní utváření kalciových kamenů [2, 14]. Opět nebyly pozorovány rozdíly mezi zkoumanými PMV.

Tabulka 3. – Vliv pitné kúry minerální vody Leonardija, Naftusja a Fiuggi na ukazatele výměny vody a elektrolytů u zvířat s experimentální pyelonefritidou

UkazatelIntaktní zvířata

 

1. skupina

(n=12)

Model

 

2. skupina

(n=10)

Model a kúra s minerální vodou
Leonardija

 

3. skupina (n=10)

Naftusja

 

4. skupina (n=10)

Fiuggi

 

5.skupina(n=10)

Hodnoty elektrolytů krve
Vápník, µmol/l2,32±0,331,86±0,122,12±0,38*^2,18±0,29*^2,16±0,31*^
Sodík, µmol/l136±8,2144±8,6138±8,8*^137±8,5*^140±8,2*^
Draslík, µmol/l4,15±0,125,19±0,134,52±0,11*^4,45±0,12*^4,56±0,14*^
Fosfor, µmol/l1,02±0,110,93±0,080,98±0,05*^0,99±0,06*^0,97±0,04*^
Hodnota elektrolytů moči
Na+165±17,4205±16,9186±17,8*^182±16,7*^191±18,1*^
Сa+2,12±0,32,58±0,52,14±0,5*^2,19±0,2*^2,25±0,4*^
К+45,8±4,3257,2±4,3649,6±4,42*^48,7±4,38*^50,2±4,33*^

Poznámka: * – prokazatelné odchylky ve srovnání s modelem pyelonefritidy bez působení minerální vody <0,05, ** – р <0,01; ^ – р >0,05 údaje skupinových rozdílů (prokazatelnost odchylky mezi 3., 4.a 5. skupinou); n–počet zvířat.

O příznivém působení pitné balneoterapie svědčí také dynamika ukazatelů cytokinového statusu (tab. 4). U zvířat, jež dostala PMV, byla zaznamenána normalizace takových dynamických faktorů jako pro a protizánětlivých interleukinů, jež byly na začátku několikanásobně zvýšené. Poté díky aplikaci PMV Leonardija poklesla ke konci léčby úroveň IL-1β 1,80 krát (р<0,01) a současně byla zvýšena úroveň protizánětlivého IL-8 1,06 krát (р<0,05). Současně došlo ke snížení koncentrace faktorů nekrózy nádorů 1,12 krát (р<0,05). Dynamika daných ukazatelů při aplikaci PMV Naftusja byla vyšší jen o 4-5%, při aplikaci MV Fiuggi menší o 4-6% (р3-4-5>0,05). Normalizace IL pod vlivem pitné lázeňské léčby vypovídala o snížení zánětlivých projevů a následně i o ústupu akutní pyelonefritidy u pokusných zvířat.

Stejný průběh bylo možné pozorovat i při srovnávací analýze ostatních údajů imunorezistence (tab. 4). Ukázalo se, že léčebná kúra PMV při CHP působí příznivě, mění základní složení subpopulace T-lymfocytů s imunodeficiencí T-helperů(CD4+). Zvýšení hodnot indexu IRI po léčebné kúře PMV Leonardija svědčí o zvýšení kompenzačních mechanizmů aktivace sanogeneze při obnově imunitního systému. Při celkové analýze účinku kúry PMV ji můžeme považovat za inhibitorní, pokud jde o fagocytární a humorální ukazatele imunity. Uskutečněná matriční korelační analýza prokázala, že snížení obsahu IL-1β bylo provázeno zvýšením počtu T-helperů(r=-0,64; р<0,001) a přímo korelovalo se snížením imunoregulačního indexu (r=+0,62; р<0,001).

Takže obdržené výsledky dynamiky hodnot imunorezistence u zvířat s modelem chronické pyelonefritidy ukazují, že je zde výrazný sanogenetický vliv pitné balneoterapie, jenž se projevuje značným zlepšením kvalitativního a kvantitativního stavu imunitního systému, takže voda Leonardija, Naftusja a Fiuggi, které jsme aplikovali, mají jasný imunomodulující účinek. Ukazatelé imunorezistence obecně svědčí o odchylkách stavu imunitního statusu pokusných zvířat a o jejich korekci v důsledku balneoléčby.

 Tabulka 4. – Vliv pitné kúry minerální vody Leonardija, Naftusja a Fiuggi na ukazatele imunitního statusu u zvířat s experimentální pyelonefritidou

UkazatelIntaktní zvířata

 

1. skupina

(n=12)

Model

 

2. skupina

(n=10)

Model a kúra s minerální vodou
Leonardija

 

3. skupina (n=10)

Naftusja

 

4. skupina (n=10)

Fiuggi

 

5.skupina(n=10)

IL-1β, pg/ml41,4±4,2113±6,5462,5±5,2**^59,4±5,6**^64,1±5,5**^
IL-8, pg/ml159±8,6125±9,3149±8,2**^151±8,0**^144±7,9**^
FNN-α, pg/ml35,6±3,865,4±4,640,2±4,3**^39,4±3,9**^43,2±4,4**^
CD3+buňky

 

(T-cells active (v %)

0,46±0,050,98±0,08

 

 

0,64±0,07**

 

 

0,60±0,04**^0,72±0,06**^

 

 

CD45+buňky

 

(В-cells (v %)

27,1±2,0114,6±1,65

 

 

23,3±2,11**^

 

 

24,0±1,76**^

 

 

22,4±2,38**^

 

 

CD4+buňky

 

(T-helpers (v %)

21,2±2,6229,7±2,22

 

 

24,4±2,24**^

 

 

23,8±2,29**^

 

 

25,2±2,34**^

 

 

CD8+buňky

 

(T-cytotox (v %)

6,23±0,7112,48±0,73

 

 

7,92±0,66**^

 

 

7,18±0,56**^8,01±0,68**^

 

 

IRI (v %)3,40±0,392,64±0,282,95±0,37**^3,03±0,36**^2,90±0,40**^

Poznámka: * – prokazatelné odchylky ve srovnání s modelem pyelonefritidy bez působení minerální vody <0,05, ** – р <0,01; ^ – р >0,05 údaje skupinových rozdílů (prokazatelnost odchylky mezi 3., 4.a 5. skupinou); n–počet zvířat.IL–interleukiny; FNN-α – faktor nekrózy nádoru – alfa; IRI – imunoregulační index.

Na základě získaných experimentálních údajů lze předpokládat, že léčebná kúra minerální vodou z vrtů BQ-2 Leonardija (Rohatec Soboňky, Česká republika) má sanogenetický vliv na různé úrovně bioregulačních systémů organizmu a umožňuje rozšířit možnosti nemedikamentózní korekce metabolických poruch při chronické pyelonefritidě.

Závěry

1. Pitná minerální voda Leonardija vyvolává prokazatelné změny ve fungování aktivity hormonálních regulačních systémů (gastroenteropankreatický systém, hypotalamo-hypofýzo- suprarenální systém), které závisí na délce podávání zvířatům minerální vody.

2. Dynamika ukazatelů imunorezistence u zvířat s modelem CHP ukazuje na silný sanogenetický vliv pitné balneoterapie, jenž se projevuje značným zlepšením kvalitativního a kvantitativního stavu imunitního systému, takže voda Leonardija má výrazný imunomodulující účinek. Ukazatelé imunorezistence obecně svědčí o odchylkách ve stavu imunitního statusu experimantálních zvířat a o jejich korekci po léčbě PMV Leonardija.

3. Dosti vysoký obsah kyseliny fulvové v minerální vodě Leonardija a její schopnost snižovat aktivní vytváření kalciových kamenů napomáhá snížení úrovně oxalaturie. Díky normalizujícímu vlivu na výměnu vody a elektrolytů je vhodná pro rehabilitační léčbu a zdravotní rehabilitaci při urolitiáze.

4, Na základě získaných experimentálních údajů lze předpokládat, že léčebná kúra pomocí minerální vody Leonardija (Rohatec Soboňky, Česká republika) má sanogenetický vliv na různé úrovně bioregulačních systémů organizmu a umožňuje rozšířit možnosti nemedikamentózní korekce metabolických poruch při chronické pyelonefritidě.

Seznam literatury

 1. Avvakumova, N.P. Antioxidační vlastnosti huminových látek peloidů / N.P. Avvakumova, A.J. Gerčikov, V.R. Charullina, A.V. Ždanova // Chemicko-farmac. časopis. – 2011. – Т. 45, №3. – S. 50-51.
 2. Aljajev, J.G. Aplikace vody Fiuggi při metafylaxi urolitiázy / J.G. Aljajev, M.O. Antonova, G.M. Kuzmičeva a kol. // F – 2012. – № 9. – Р. 186-192.
 3. Gerasimenko,N.I. Zdůvodnění vytvoření a využívání imitátu léčebné minerální vody Naftusja: Autoreferát k disertační práci kand. lékařských věd.- Мoskva, 2006. – 25 s.
 4. Dann, М.J. // Ledvinová endokrinologie / Pod red. M. J. Danna: Překlad z AJ. – Мoskva, 1987. – S. 11-18.
 5. Ždanova, А.V. Výzkum strukturních komponent a fyzikálně-chemických vlastností huminových látek nízce mineralizovaného jílového sulfidního bahna jakožto zdroje antioxidačních léčivých prostředků:Autoreferát k disertační práci kand. lékařských věd. – Samara, 2011. – 24 s.
 6. Karpuchin, I.V. Základní směry a perspektivy rozvoje zdravotní rehabilitace pacientů s urologickými a andrologickými chorobami / I.V. Karpuchin // Otázky balneologie, fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy. – 2007. – №5. – S. 4-8.
 7. Kuzněcov B.G., O různých adaptačních reakcích při vnitřní aplikaci minerální vody / B. G. Kuzněcov, V.A. Kartazajeva// Fyzikální faktory v komplexní léčbě a prevenci chorob trávicí soustavy a látkové výměny: sb. vědeckých prací. –Pjatigorsk, 1979. – S. 46-51.
 8. Balneologie kavkazských minerálních vod / Pod redakcí V.V. Ujba. Pjatigorsk, 2010 – 2011. – 2 svazky.
 9. V. Analýza, klasifikace a prognóza vlastností humusových kyselin: Autoreferát k disertační práci kand. chemických věd. – Moskva.: Moskevská humanitární univerzita M.V. Lomonosova, 2000. – 45 s.
 10. Polušina, N.D. Adaptační reakce v hormonálních systémech při vnitřním užívání minerální vody / N.D. Prolušina // Otázky balneologie. – 1991. – № 6. – S. 25-30.
 11. Rudičenko, J.V. Komplexní regenerační léčba pacientů s chronickou pyelonefritidou / J.V. Rudičenko, Т.А. Gvozděnko, М.V. Antoňuk // Otázky balneologie, fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy. – 2006. – №3. – S. 16-19.
 12. Topurija, D.I. Endokrinní a metabolické účinky minerální vody při inzulin-dependentní cukrovce / D.I. Topurija, V.K. Frolkov, N.D. Polušina // Otázky balneologie, fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy.  – 2005. – № 5. – S. 5-8.
 13. Bellizzi, V. Minerální voda Fiuggi při idiopatické nefrolitiáze / V. Bellizzi // Clin. Chem. Lab. Med. – 2005. – V. 45. – Р. 56-59.
 14. Di Silverio, F. Stone Recurrence after Lithotripsy in Patients with Recurrent Idiopathic Calcium Urolithiasis: Efficacy of Treatment with Fiuggi Water / F. Di Silverio // European Urology. – 2000. – №2. – V. 37. – Р. 67-72.
RESUMÉ

EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ UŽÍVÁNÍ MINERÁLNÍ VODY  (ROHATEC SOBOŇKY, ČESKÁ REPUBLIKA) K LÉČBĚ A PREVENCI CHRONICKÉ PYELONEFRITIDY

Jefimenko N.V., Kajsinova А.S., KozlovaV.V., Ševkan V.M.

Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, Pjatigorsk, Rusko

Byl uskutečněn experimentální výzkum na 52 potkaních samečcích kmenu Wistar s modelem chronické pyleonefritidy. Na základě získaných údajů lze předpokládat, že léčebná kúra pomocí minerální vody z vrtu BQ2 Leonardija (Rohatec Soboňky, Česká republika) má sanogenetický vliv na různé úrovně bioregulačních systémů organizmu(gastroenteropankreatický systém, hypotalamo-hypofýzo-suprarenální systém)a umožňuje rozšířit možnosti nemedikamentózní korekce metabolických poruch při chronické pyelonefritidě.