ORP

Oxidačně-regenerační potenciál (ORP) - 206 mV má regenerační vlastnosti a je přírodním antioxidantem!

Vlastnosti přírodních minerálních vod jsou určeny především jejich složením, tj. organickými a anorganickými látkami, které se v nich rozpustí.

Neméně důležité jsou i obecné fyzikálně-chemické vlastnosti vody a zejména jejich ORP – Oxidačně redukční potenciál (z anglického oxidation / reduction potential).

Výsledné hodnoty ORP -206 a pH 8,2 přírodní minerální vody Bohemia Quelle dokonale odpovídají hodnotám, která by měla mít voda  jež má regenerační vlastnosti, tj. přírodní antioxidant.

Oxidačně redukční potenciál  je jednotka chemické aktivity prvků nebo sloučenin v reverzibilních procesech spojených se změnou iontového náboje. Hodnota se pro každou redox reakci vyjadřuje se v milivoltech (mV) a může mít jak kladnou, tak i zápornou hodnotu.

Aktivita elektronů je důležitou charakteristikou vnitřního prostředí organizmu, protože je přímo spojena se základními životními procesy. Prakticky všechny biologicky významné systémy, které vymezují akumulaci a spotřebu energie, replikaci a přenos dědičných vlastností a různé enzymatické systémy organizmu, obsahují molekulární struktury s rozdílnými náboji.

Když běžná pitná voda proniká do tkání lidského organizmu, odebírá elektrony z tkáňových buněk, které se ze 70-80 % skládají z vody. Ve výsledku podléhají biologické struktury organizmu oxidační destrukci. Oxidační procesy začínají převažovat nad procesy obnovy, obranné síly a funkce životně důležitých orgánů začínají slábnout a již nejsou schopny samostatně odolávat. Tím se organizmus opotřebovává, stárne, životně důležité orgány ztrácejí svou funkčnost. Zpomalit převahu oxidačních procesů nad obnovovacími procesy je možno s pomocí antioxidantů.

Tyto negativní procesy mohou být zpomaleny, pokud do organizmu přichází voda s vlastnostmi vnitřního prostředí organizmu. Aby organismus při metabolických procesech využíval vodu optimálním způsobem, je vhodné, aby se ORP přijímané vody blížilo k hodnotě ORP vnitřního prostředí organizmu, protože následně elektrická energie buněk membrán není vynaložena na korekce aktivity elektronů vody. Voda je ihned trávena, protože má biologickou kompatibilitu tohoto parametru.

Pokud má navíc voda výrazně nízké ORP než je redoxční potenciál vnitřního prostředí organizmu, v tom případě je tato energie organizmu předávána a využívána buňkami jako energetická rezerva antioxidační ochrany organizmu před nepříznivým vliv vnějšího prostředí.

Voda se zápornými hodnotami ORP a pH vyšším než 7 se také někdy nazývá „ŽIVÁ VODA“. Voda BOHEMIA QUELLE splňuje obě tyto podmínky!

Pokud je vnitřního prostředí lidského organizmu  v regenerovaném stavu pohybuje se ORP v rozsahu od -100 do -200 mV a pH v rozmezí 7,2-7,4.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balené vody, atd.), měřeno stejným způsobem, je téměř vždy větší než nula a obvykle se nachází v rozmezích od +200 do +300 mV.

Tyto rozdíly ORP vnitřního prostředí lidského organizmu a pitné vody znamenají, že aktivita elektronů v lidském těle je mnohem vyšší než aktivita elektronů ve vodě.

Pro lidské buňky je nezbytná voda se zápornou hodnotou ORP, v takovém případě nemají ztrácet spoustu energie na korekci parametrů spotřebované vody. Čím blíže parametry vody do příslušných parametrů vnitřního prostředí, tím snazší tělu využívat tuto vodu v metabolických procesech.

Vědci tvrdí, že pokud tělo neustále musí vyvažovat redoxní procesy v lidském těle, pak je to jedna z hlavních příčin vzniku disharmonie. Proto je rozumné konzumovat vodu s ORP v mínusových hodnotách. Taková voda je zároveň silným antioxidantem.