Lékařský posudek

Lékařský posudek k využívání pramene BQ-2 (Bzenec), Rohatec – Soboňky jako přírodního léčivého zdroje

Rohatec – Soboňky
p.p.č. 3256/1, k.ú. Rohatec
okres Hodonín
kraj Jihomoravský

č.ú. 2014/02 V

Karlovy Vary
listopad 2014

 

1. Úvod

Na základě smlouvy se společností Bohemia Beverage Industry Group, s.r.o. se sídlem Janáčkova 1, 695 01 Hodonín, ze dne 12. 03. 2014 předkládáme tento hydrogeologický a hydrogeochemický posudek podzemní vody z vrtu BQ-2 v Rohatci – Soboňkách, v lokalitě ležící cca 6,6 km sv. od lázní v Hodoníně. Pozemek p.č. 3256/1 v k.ú. Rohatec je majetkem objednavatele.

Posudek je zpracován pro potřeby procesu osvědčení vrtané studny – zdroje podzemní vody BQ-2 jako přírodního léčivého zdroje dle zákona č. 164/2001 Sb.

Lékařský posudek k využívání pramene BQ – 2, Rohatec – Soboňky je vypracován na základě:

  • 1. Komplexní chemické a mikrobiologické analýzy provedené Referenční laboratoří PLZ Ministerstva zdravotnictví ČR se sídlem Závodní 94, Karlovy Vary z 19. 03. 2014, Laboratorní protokol č. RL 030-14.
  • 2. Výzkumu využitelnosti vody BQ-2 (Bzenec) pro léčivé účely – I. Etapa provedenému Vysokým učením technickým v Brně, fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno, zpracoval Ing. Petr Sedláček, PhD, Brno, leden 2014
  • 3. Protokolu o zkoušce provedené ALS Group Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 – Vysočany, 1900 Česká Republika, odpovědná osoba Zdeněk Jirák ze dne 7. 11. 2013 dle Vyhlášky č. 252/2004, ve znění vyhl. Č. 187/2005, 293/2006 Sb
  • 4. Projekt poloprovozní čerpací zkoušky, zakázkové číslo 13 21 z 27. 9. 2013 provedený EKOHYDRO s.r.o. Škrochova 41, 61500 Brno
  • 5. Vyhodnocení čerpací zkoušky a návrh ochranného pásma vodního zdroje BQ-2, číslo úkolu G – 98/2007 z 03/2008 provedené SURGEO, s.r.o. Kompletní geodetické a geologické práce, měření radonu, GIS, Plucárna 3560/1, 695 Hodonín
  • 6. Protokol o zkoušce mikrobiologického rozboru pitné vody č. 1404/2014 vrtu BQ-2 provedený Chemila, spol.s.r.o. Za Drahou 4386/3, 695 01 Hodonín z 14. 7. 2014
  • 7. Protokol o zkoušce mikrobiologického rozboru pitné vody č. 1405/2014 vrtu BQ-2 provedený Chemila, spol.s.r.o. Za Drahou 4386/3, 695 01 Hodonín z 18. 7. 2014
  • 8. Laboratorní protokol č. RL 441 – 14 BQ 2 vyhotovený Referenční laboratoří přírodních léčivých zdrojů se sídlem Závodní 94, 3600 Karlovy Vary ze dne 17. 10. 2014

Posudek navazuje na předběžný lékařský posudek z 24. 6. 2014.

2. Posudek

Klasifikace podzemní vody:
Přírodní, slabě mineralizovaná voda, hydrouhličitano – vápenato – sodná, studená, hypotonická

Celková mineralizace je 333 mg/l.

Významnějšími kationty v této minerální vodě jsou:
sodík ( 48,5 mg/l), vápník ( 18,2 mg/l), draslík ( 1,2mg/l), , hořčík ( 9,3 mg/l),

Významnějšími anionty jsou:
Hydrouhličitany ( 214 mg/l), chloridy ( 20,6 mg/l), g/l). Fluoridy ( 0,09 mg/l), bromidy ( 0,098 mg/l) i jodidy ( 0,117mg/l) jsou v malém množství.

Z celkové nízké mineralizace 333 mg/l připadá na metabolizovatelný hydrogenuhličitan 214 mg/l.

Nedisociovaná složka kyselina boritá je v množství 0,851 mg/l, kyselina křemičitá 16,8 mg/l.

Osmotický tlak je 19 kPa.

Minerální voda je vůči vnitřnímu prostředí hypotonická.

Ostatní makroelementy, mikroelementy a esenciální stopové prvky – lithium, baryum, stroncium, mangan, chrom, hliník, barylium, měď, uranyl, cesium, rubidium, kobalt, kadmium, nikl, zinek, molybden, jsou v minimálních koncentracích.

Těžké kovy:

Železo, stříbro, rtuť, cín, olovo, vanad, arsen, antimon, uranyl jsou v uvedené minerální vodě zastoupeny ve velice zanedbatelných koncentracích, biologický nevýznamných .

Organické látky:

V uvedené podzemní vodě mají huminové látky charakter převážně fulvinových kyselin, byl zjištěn nízký stupeň humatizace a nízký obsah polárních funkčních skupin. Obsah huminových látek je 1,0 mg/l, což odpovídá hranici pro podpovrchové vody.
V nevýznamném množství jsou přítomny těkavé organické látky, organochloridové pesticidy a polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky, v malém množství je fluoranten ( 0,0012 ug/l) a pyren ( 0,0013 ug/l), což odpovídá vodám v dané zřídelní oblasti.

Zjištěna zvýšenou přítomnost amoniakálního dusíku (1,38 mg/l), amoniaku a amonných iontů ( 1,77 mg/l, resp. 1,12mg/l, 0,95 mg/l, 0,92 mg/l ) v uvedené minerální vodě.

Analýza těkavých organických látek nedetekovala složky par, kterými by bylo možno přisoudit zjištěný slabý „ naftový“ zápach uvedené vody.

Radioaktivní součásti:

Jsou v zanedbatelných množstvích – uran < 0,002 Bq/l, celková objemová aktivita alfa 0,09 Bq/l, celková objemová aktivita beta < 0,044 Bq/l, resp. < 0,01 Bq/l po korelaci na obsah draslíku, radium 226 0,02 Bq/l.

Obsah rozpuštěných kyselých plynů:

– volně rozpuštěného oxidu uhličitého (< 9 mg/l) a sulfanu (< 0,005 ) je velice nízký.

Zjištěné rozpuštěné nekyselé plyny mají obsah 23,0 ml/l, významnější je metan ( 16,05 ml/l), ostatní (helium, vodík, kyslík, dusík, argon, etan, etylen, propan, n-butan, i – butan) jsou nevýznamné.

Organogenní procesy v uvedené vodě vedou k zápornému oxidačně redukčnímu potenciálu ( -206 mV), což zvyšuje její antioxidační vlastnosti výhodné z léčebného hlediska.

Mikrobiologické parametry:

Při počátečních rozborech v době poloprovozní zkoušky byla v uvedené minerální vodě dvojnásobně překročena mezní hodnota ukazatele – počet kolonií při 22st.C ( 42 KTJ/ml). Analýza potvrdila přítomnost koliformních bakterií ( 8 KTJ/100ml).

Při opakovaných vyšetřeních v červenci a říjnu t.r. však byly již mikrobiologické parametry v normě ( viz protokoly č. 6.,7.,8.).

3. Využití podzemní vody BQ – 2 ( Bzenec), Rohatec – Soboňky z léčebného hlediska

Hodnocená podzemní voda je slabě mineralizovaná, s vysokým pH, hypotonická, s velmi nízkým redoxpotenciálem, neproplyněná, studená při opakovaných vyšetřeních s negativními mikrobiologickými parametry.

3.1 Vnitřní balneoterapie

Pitná léčba

a) pro pacienty s funkčními poruchami gastrointestinálního traktu,se zvýšenou žaludeční sekrecí, funkční dysfagie, dysfunkční poruchy žlučových cest a žlučníku ve smyslu hypotonie, pro pac. Výhodné pít 200-300 ml 30-45 minut před snídaní, obědem a večeří.

b) vzhledem k antioxidačním vlastnostem a nízké mineralizaci vhodná pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami, , kompenzovanou hypertenzí, dyslipidemií, diabetes mellitus v dávce 100 -200 ml 30-45 minut před snídaní, obědem a večeří

Kontraindikace :
Akutní zánětlivá onemocnění gastrointestinálního traktu, kardiální dekompenzace, nekontrolovaná hypertenze, renální insuficience ve stadiu G3a (hodnota GFR 0,75-1,0 ml/s/1,73m2), nefropatie s narušenou složkou filtrační i koncentrační. Relativní kontraindikací jsou stavy spojené s retencí tekutin

3.2 Zevní balneoterapie

Slabě mineralizovaná voda je neproplyněná. Pro zevní balneaci bude třeba dodat kysličník uhličitý event. probublat vzduchem, dodat rostlinné přísady.

a) Uhličité koupele –

Minerální voda je po ohřátí na 30-34 st.C. vhodná pro pacienty s poruchou periferního prokrvení, jako doplňková léčba pro pacienty s hypertenzí.

Kontraindikace:
Akutní dermatologická a žilní onemocnění, kožní nádory, hypotenze

b) Perličkové a přísadové koupele –

Po ohřátí na 30- 38st.C. vhodné pro relaxaci.

Kontraindikace:
Hypertenze, akutní dermatologická a žilní onemocnění, kožní nádory.

———————————–
Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc
garant v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

——————————————–
Renata Bezdíčková
Ředitelka
Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Karlovy Vary 28. 11. 2014

 

Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s., I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 291 64 338, DIČ: CZ29164338, Tel.: +420 359 807 118, Mobil:
+420 775 686 973, info@bikv.cz, www.bikv.cz, Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú.: 107-4026570237/0100
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností u KS v Plzni, oddíl O, vložka 241