CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Chemická analýza zdroj BQ-2 Referenční laboratoře PLZ, Karlovy Vary, Česká republika, 19.3.2014

KATIONTY

Kationt ZnačkaObsahObsah Obsah Obsah MetodaNM
   mg.l-1mmol.l-1 mval.l-1 ekv%  %
            
Ammonný iont NH4+1,930,11 0,11 2,73 *10
Lithium Li+0,020,00 0,00 0,00 *12
Sodík Na+48,52,11 2,11 53,73 *10
Draslík K+1,20,03 0,03 0,78 *11
Vápník Ca2+18,20,45 0,91 23,13 *12
Hořčík Mg2+9,30,38 0,77 19,49 *12
Baryum Ba2+0,1080,00 0,00 0,00 *5
Stroncium Sr2+0,2370,00 0,01 0,14 *15
Železo Fe2+0,150,00 0,00 0,00 *10
Mangan Mn2+0,050,00 0,00 0,00 *10
Chrom CrIII< 0,000 10,00 0,00 0,00 * 
Hliník Al3+0,0010,00 0,00 0,00 *10
            
Berylium Be2+< 0,000 050,00 0,00 0,00 * 
Vanad V4+< 0,000 10,00 0,00 0,00 * 
Měď Cu2+< 0,000 30,00 0,00 0,00 * 
Kobalt Co2+< 0,000 050,00 0,00 0,00 * 
Kadmium Cd2+< 0,000 020,00 0,00 0,00 * 
Olovo Pb2+0,000 10,00 0,00 0,00 *10
Nikl Ni2+< 0,000 50,00 0,00 0,00 * 
Zinek Zn2+0,0010,00 0,00 0,00 *10
Stříbro Ag+< 0,000 050,00 0,00 0,00 * 
Molybden MoVI< 0,000 50,00 0,00 0,00 * 
            
Rtuť HgII< 0,000 20,00 0,00 0,00 * 
Uranyl UO22+< 0,000 10,00 0,00 0,00 * 
Cesium Cs+< 0,0010,00 0,00 0,00 * 
Rubidium Rb+< 0,0010,00 0,00 0,00 * 
Antimon SbIII< 0,000 10,00 0,00 0,00 * 
Cín Sn2+< 0,000 50,00 0,00 0,00 * 
            
Součet  kationtů79,703,09 3,93 100,0   
ANIONTY
Aniont ZnačkaObsahObsahObsahObsah MetodaNM
   mg.l-1mmol.l-1mval.l-1ekv%  %
          
Hydrogenuhličitan HCO32143,513,5185,77 *15
Fluorid F0,090,000,000,00 *15
Chlorid Cl20,60,580,5814,21 *8
Bromid Br0,0980,000,000,00 *15
Jodid I0,1170,000,000,02 *15
Síran SO42-< 1,00,000,000,00 * 
Dusitan NO2< 0,010,000,000,00 * 
Dusičnan NO3< 0,500,000,000,00 * 
Hydrogenfosforečnan HPO42-0,310,000,000,00 *13
Hydrogenarseničnan HAsO42-0,001 30,000,000,00 *10
Seleničitan SeO32-< 0,001 60,000,000,00 * 
        * 
          
Kyanid CN< 0,0040,000,000,00 * 
          
Součet  aniontů:  235,24,094,09100,00   
          
          
          
Nedisociované složky ObsahObsah   MetodaNM
   mg.l-1mmol.l-1    %
Kyselina boritá HBO20,8510,02   *12
Kyselina křemičitá H2SiO316,80,22   *15
          
Nedisociované složky celkem:17,70,23     
          
          
Celková  mineralizaceObsahObsah     
   mg.l-1mmol.l-1     
Celková  mineralizace: 3337,4     
 
ORGANICKÉ LÁTKY
NEL   a   PAL-A   ObsahMetodaNM
    mg.l-1 %
Nepolární extrahovatelné látky (NEL) < 0,01* 
Povrchově aktivní látky anionaktivní (PAL-A)0,032*12
Huminové látky   < 1,0* 
       
Těkavé organické látky  ObsahMetodaNM
    μg.l-1  
1,1- dichlorethen       < 0,10* 
1,2 – dichlorethan       < 0,10* 
Cis-1,2- dichlorethen      < 0,10* 
Trans-1,2- dichlorethen      < 0,10* 
Benzen       < 0,10* 
Dichlorbenzeny       < 0,10* 
Dichlormethan       < 0,10* 
Ethylbenzen   < 0,10* 
Chlorbenzen       < 0,10* 
Trichlormethan (chloroform)     < 0,30* 
Styren       < 0,10* 
Tetrachlorethen       < 0,10* 
Tetrachlormethan       < 0,10* 
Toluen       < 0,10* 
Trichlorbenzeny       < 0,10* 
Trichlorethen       < 0,10* 
Xyleny-suma izomerů  < 0,20* 
       
Organochlorované pesticidy a polychlorované  bifenylyObsahMetodaNM
    μg.l-1  
alfa-HCH        < 0,01* 
beta-HCH        < 0,01* 
gama-HCH (lindan)       < 0,01* 
delta-HCH        < 0,01* 
Aldrin        < 0,01* 
Dieldrin        < 0,01* 
Endosulfan I        < 0,05* 
Endosulfan II        < 0,05* 
Endosulfansulfát        < 0,05* 
Endrin        < 0,05* 
Endrinaldehyd        < 0,05* 
HCB (hexachlorbenzen)       < 0,01* 
Heptachlor        < 0,01* 
Heptachlorepoxid – trans       < 0,01* 
Methoxychlor        < 0,01* 
p,p – DDD        < 0,01* 
p,p – DDE        < 0,01* 
p,p – DDT        < 0,01* 
PCB  28        < 0,001* 
PCB  52        < 0,001* 
PCB  101        < 0,001* 
PCB  118        < 0,001* 
PCB  138        < 0,001* 
PCB  153        < 0,001* 
PCB  180        < 0,001* 
 
OSTATNÍ LÁTKY
Polycyklické aromatické uhlovodíky  ObsahMetodaNM
     μg.l-1 %
Benzo(a)pyren    < 0,001* 
Benzo(b)fluoranten    < 0,001* 
Benzo(ghi)perylen    < 0,001* 
Benzo(k)fluoranten    < 0,001* 
Fluoranten    0,0012*15
Indeno(1,2,3-c,d)pyren   < 0,001* 
Pyren    0,0013* 
        
     Část IVRadioaktivita, plyny
        
Radioaktivní  součástiZnačka ObsahObsahMetodaNM
    mg.l-1Bq.l-1  
Uran UVI < 0,0001< 0,002* 
Celková  objemová aktivita  alfa   0,09*14,6
Celková  objemová aktivita  beta   < 0,044* 
Celková  objemová aktivita  beta   < 0,010  
po korekci na obsah draslíku    
Radium  226 226 Ra  0,02*14
        
        
Rozpuštěné kyselé plynyZnačka ObsahObsahMetodaNM
    mg.l-1ml.l-1  
Oxid  uhličitý  volný rozpuštěnýCO2 xx  stanovení Haertlovým přístrojem
Oxid  uhličitý  volný rozpuštěnýCO2 <9<5  titrační stanovení 
Sulfan H2S <0,005<0,003  VS-vzorkování 
        
Pozn:   stanovení CO2 Haertlovým přístrojem pro nízký obsah neprováděno 
        
Rozpuštěné nekyselé  plynyZnačka ObsahObsahMetodaNM
    ml.l-1objemová %  
Helium He 0,0050,02*20
Vodík H2 < 0,0023< 0,01* 
Kyslík O2 1,014,4*15
Dusík N2 5,7525,0*15
Argon Ar 0,180,77*20
Metan CH4 16,0569,8*20
Etan C2H6 < 0,0023< 0,01* 
Etylen C2H4 < 0,0023< 0,01* 
Propan C3H8 < 0,0023< 0,01* 
n – butan C4H10 < 0,0023< 0,01* 
i – butan C4H10 < 0,0023< 0,01* 
        
Celkový objem nekyselých plynů : 23,0 ml / l   
 
FYZIKÁLNÍ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ PARAMETRY ZDROJE
Podmínky odběru vzorku JednotkaPozn. 
Způsob odběru vzorku : bodový   
Teplota vzduchu: 7,9°CVS-vzorkování 
Atmosférický tlak: 1002,7hPaVS-vzorkování 
      
Fyzikální   a  fyzikálně – chemickéHodnotaJednotkaMetodaNM
parametry zdroje    %
Vydatnost v okamžiku odběru:90l.min-1  
Teplota zdroje v době odběru:11,8°CVS-vzorkování 
Hustota: 0,9985kg.l-1*10
Konduktivita  při  25 °C: 0,381mS.cm-1*5
Konduktivita  při  20 °C: 0,341mS.cm-1*5
pH  při  11,8 °C 8,17 VS-vzorkování3
Odparek při 180°C : 223mg.l-1*10
CHSKMn 1,0mg.l-1*10
Absorbance  při  436  nm :< 0,0010 * 
Absorbance  při  254  nm :0,0142 *15
Oxidačně-redukční potenciál: ORPAgCl-206mVVS-vzorkování 
Oxidačně-redukční potenciál: ORPH6mVVS-vzorkování 
Osmotický tlak: 19kPa  
      
Organoleptické a senzorické parametry zdroje   
      
Barva:čirá, bezbarvá    
Pach:slabý pach naftového charakteru   
Sedimentace:při odběru bez sedimentu   
 během skladování nedochází k usazování sedimentu 
Jiné vlastnosti: