Balneo

FEDERÁLNÍ LÉKAŘSKÁ A BIOLOGICKÁ AGENTURA Federální státní rozpočtová organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury

357501 Pjatigorsk, Kirova 30

Tel.: (879 3) 39 18 40; fax: (879 3) 97 38 57

www.gniik.rugniik@fmbamail.ru,

mail@gniik.ru

Celoruský klasifikátor podniků a organizací: 01908641

Základní státní registrační číslo: 1022601634549

DIČ/Kód příčiny registrace podniku: 2632018912/263201001

Dne 25.3.2013  č. 386

SCHVÁLENO

V.z. ředitele ústavu – N. V. Jefimenko

 Razítko výše uvedené organizace se státním znakem RF.

BALNEOLOGICKÝ POSUDEK

o chemickém složení vody z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) a možnosti jejího využití k pitným účelům a pro její stáčení jako přírodní minerální stolní vody

Posudek byl vyhotoven na základě poskytnutých údajů ze zkoumání chemického složení a vlastností vody z vrtu č. BQ-2 na žádost Svjatopramen s.r.o. (město Jubilejnyj, Moskevská oblast) pro Bohemia Beverage Industry Group s. r. o. Rozbor provedla Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů (Karlovy Vary, Česká republika; laboratorní protokol celkového rozboru č. RL 254-12 z 14.12.2012) a Centrem hygienických laboratoří (Karlovy Vary, Česká republika; rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 9317/2004 z 30.4.2004; zkušební protokol č. 10478/2012 z 10.12.2012) v souladu s požadavky normativně technické dokumentace České republiky – vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 423/2001 Sb. a s využitím příslušných zkušebních metod (úplný chemický rozbor). Dodatečně byly také stanoveny hodnoty organické látky ve Zkušební laboratoři Federální státní rozpočtové organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury Ruska (Pjatigorsk, osvědčení o akreditaci v systému certifikace GOST R N ROSS RU.0001.21.PB.05 z 15. října 2009, protokol dle smlouvy č. 1/OKR z 11.1.2013).

Studená sladká podzemní voda z pramene se získává z artézského vrtu BQ-2 (hloubka 82 m, teplota 12,2 oC, průtok 120 l/min), poloha Rohatec-Soboňky v České republice, a lze ji používat pro užitkové a pitné účely. Jako těžný obzor vrt zachycuje terigenní usazeniny pontické vrstvy spodního pliocénu složené z terigenních usazenin (hlíny, písky, zpevněný jíl) spolu s hnědouhelnými faciemi (lignit). Možné doplňkové využití vodního zdroje je průmyslové stáčení pitné a minerální přírodní stolní vody v souladu s normativně technickou dokumentací.

Rozbor frakčního organického složení a kvalifikační zhodnocení chemického složení vody uskutečnila laboratoř fyziky a chemie minerálních vod a léčivého bahna Federální státní rozpočtové organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury Ruska (zkušební ústav v systému certifikace GOST R, osvědčení o akreditaci N ROSS RU.0001.21.PV.05 z 15. října 2009) v souladu s požadavky normativně technické dokumentace Ruské federace – GOST R 54316-2011 Minerální přírodní pitné vody. Obecné technické požadavky, hygienické předpisy a normy 2.3.2.1078-01 Hygienické předpisy týkající se kvality a bezpečnosti surovin a potravin. Hygienické předpisy a normy a s využitím metod pokusů dle GOST 23268.0-78-23268.18-78, a také hygienických předpisů a norem 2.1.4.1074-01 Pitná voda. Hygienické požadavky…, GOST R 52109-2003 Pitná voda, plněná do nádob. Obecné technické podmínky a hygienické předpisy a normy 2.1.4.1116-02 Pitná voda. Hygienické požadavky na kvalitu vody, plněné do nádob a Jednotnými zdravotně epidemiologickými a hygienickými požadavky na zboží, podléhající hygienicko-epidemiologickému dohledu (kontrole) – oddílem II, částí 9 Požadavky na pitnou vodu stáčenou do nádob, částí 21 Požadavky na minerální vodu (kód celního sazebníku zahraničně ekonomické činnosti celní správy: 2201 10). Výsledky rozborů jsou uvedeny v připojených protokolech a formuláři. Tento posudek byl vypracován v březnu 2013 na základě výsledků zpracování podkladů, a také na základě získaných výsledků zkoumání vody z vrtu.

Na základě uskutečněného výzkumu lze chemické složení vody z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) vyjádřit následujícím vzorcem:

HCO96 (Cl 3 SO1)

M 0,29 ———————————— pH 8,0 T 12 oC,

(Na+K) 61 Ca 20 (Mg 16)

to znamená, že ji lze popsat jako sladkou (s nízkou mineralizací či „oligominerale“), hydrogenuhličitanového vápníkového a sodíkového (prakticky hořčíkového, vápníkového a sodíkového) složení, slabě zásadité reakce prostředí. Dle teplotních údajů spadá do skupiny studených vod.

Dle organoleptických vlastností je voda ze zdroje průhledná bezbarvá tekutina se slabým uhlovodíkovým zápachem, sladká na chuť; bez usazenin.

Složení rozpuštěných plynů lze charakterizovat jako dusíkovo-metanové, obsah volného rozpuštěného oxidu uhličitého (CO2) nepřekračuje 9 mg/l.

Zkoumaná voda není radioaktivní – obsah přírodních a technogenních radionuklidů nepřekračuje jejich hodnoty radiačního pozadí pro přírodní podzemní minerální vody, stanovené normami GOST R 54316-2011, hygienickými předpisy a normami 2.3.2.1078-01 a normami pro radiační bezpečnost 99/2009. Celková radioaktivita alfa nepřekračuje 0,2 Bq/kg (0,036 ± 0,005 Bq/kg), celková radioaktivita beta nepřekračuje 1,0 Bq/kg (0,081 ± 0,008 Bq/kg).

Obsah dalších mikroelementů, včetně fluoru, arsenu, lithia, stroncia a barya, iontů těžkých a barevných kovů nedosahuje norem, jež by je charakterizovaly jako biologicky aktivní, a nepřekračuje koncentraci přípustnou dle GOST R 54316-2011, hygienických předpisů a norem 2.3.2.1078-01 a Jednotných zdravotně epidemiologických a hygienických požadavků na zboží, podléhající hygienicko-epidemiologickému dohledu (kontrole) – oddílu II, části 21 Požadavky na minerální vodu (kód celního sazebníku zahraničně ekonomické činnosti celní správy: 2201 10).

Koncentrace sloučenin skupiny neorganického dusíku (dusičnanů, iontů dusitanů a amonných iontů) – v mezích normy.

Celkový obsah organických látek ve vodě ze zdroje tvoří: uhlík v netěkavých organických sloučeninách 2,34 mgC/l (manganistanová oxidace 1,76 mgO/l), což je méně než stanovená balneologická norma pro zařazení vody mezi léčebné a stolní vody dle tohoto ukazatele (5 mg/l < Corg.l. < 15 mg/l). Frakční složení sestává z humusových látek, neutrálních a kyselých bitumenů (součet frakcí do 4,0 mg/l). Přičemž ve skupinovém složení zde nebyly zjištěny fenoly, aromatické uhlovodíky a další sloučeniny, na něž se vztahují ochranná kritéria.

Nemáme k dispozici systematické materiály z pozadí vody ze zdroje, proto níže uvedené klasifikační znaky a doporučení jsou předběžné povahy a mohou být upřesňovány získáváním údajů během pozdějšího zkoumání chemického složení přírodní vody. Porovnání obdržených výsledků rozboru s údaji z dlouholetého zkoumání chemického složení sladkých vod z nalezišť Severokavkazského federálního okruhu RF umožňuje učinit závěry o stabilním složení makroiontů a mikrokomponentů podzemní vody a o její dobré kvalitě.

Takovým způsobem, dle GOST R 54316-2011 a Základních kritérií hodnocení chemického složení minerálních vod (V.V. Ivanov, Moskva 1982) se zkoumaná voda z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) řadí mezi minerální přírodní stolní vody a na základě své mineralizace a základního iontového složení je to voda sladká, hydrogenuhličitanového vápníkového a sodíkového (nebo hořčíkového, vápníkového a sodíkového) složení bez specifických komponent a vlastností. Vody s podobným složením a vlastnostmi se široce využívají k pitným účelům, včetně průmyslového stáčení do láhví jako přírodní stolní vody (s dodatečným sycením oxidem uhličitým či bez něj) pod podmínkou, že jsou vyhovující po hygienické a bakteriologické stránce (kontrola místními orgány Ruského úřadu na ochranu spotřebitelů), na jejich základě lze také připravovat různé osvěžující nápoje.

Slabě mineralizované podzemní vody (stejně tak i ledovcové, sněhové, dešťové apod. s mineralizací ~ 0,3 g/l) mohou být pokládány za sladké pouze z chemického hlediska. Takové vody mají stálé složení iontů a solí, a při jejich vnitřním užití mají výrazné fyziologické působení. Pokud se ohřejí na 37-38 oC, jsou rychle vstřebávány žaludeční sliznicí a horními částmi tenkého střeva, přičemž prostupují přes fyziologické membrány do vnitřního prostředí organizmu a mají normalizující vliv na řadu výměnných, imunologických a reparačních procesů, které kvalitativně zlepšují.

Je třeba zdůraznit, že hodnoty vody ze zdroje č. BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) jsou v souladu se základními požadavky a ustanoveními národního standardu GOST R 54316-2011 Minerální přírodní pitné vody, obecné technické požadavky, který byl schválen Federální agenturou pro technickou regulaci a metrologii a nabyl účinnosti dne 1.7.2012.

Na základě tohoto právního aktu, GOST R 54316-2011, voda z vrtu BQ-2 odpovídá minerálním přírodním stolním vodám.

Kromě toho se vodní zdroj (vrt BQ-2) svými základními hodnotami chemického složení makroiontů a mikrokomponentů blíží k vodám nejvyšší či první kategorie kvality (Obecné technické podmínky a hygienické předpisy a normy 2.1.4.1116-02 Pitná voda. Hygienické požadavky na kvalitu vody, stáčené do nádob…) a lze ji používat s odpovídající úpravou vody a stáčením do lahví bez omezení jako vodu pitnou.

Pro zhodnocení obsahu solí ve zdroji byly provedeny výpočty hypotetického složení solí zkoumané vody dle schématu zavedeného v praxi hydrogeochemických výzkumů (viz J. V. Posochov – Obecná hydrogeochemie, Leningrad, Nědra 1975). Získané výsledky jsou uvedeny ve formě tabulky.

TABULKA

Hypotetické složení solí z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika); Svjatopramen s.r.o. (město Jubilejnyj, Moskevská oblast) pro Bohemia Beverage Industry Group s. r. o.)

NN

 

pořad. číslo

Název sloučeninyChemický vzorecObsah solí, g/l
1.Hydrogenuhličitan vápenatýCa(HCO3)20,0543
2.Hydrogenuhličitan hořečnatýMg(HCO3)20,0388
3.Hydrogenuhličitan sodnýNaHCO30,1747
 Celkem: 0,2678

V hypotetickém složení solí převažuje hydrogenuhličitan sodný, vápenatý a hořečnatý, avšak jejich koncentrace zdaleka nedosahuje limity sycení přírodního roztoku těmito složkami. Na základě údajů uvedených v literatuře a týkajících se výroby osvěžujících nápojů mají složení a vlastnosti využívané vody velký význam, důležitá je její tvrdost (dočasná a stálá), zásaditost, koncentrace různých složek atd. Z tohoto hlediska se daná voda vyznačuje menší tvrdostí (odstranitelnou) kvůli své nízké mineralizaci a nízkému obsahu hydrogenuhličitanů alkalických půdních prvků; hodnota celkové tvrdosti ~ 1,2 mg-mmol/l (norma pro pitné vody centrálního zásobování vodou je max. 7,0 mg-mmol/l); stálá (sulfátová) zásaditost související především s přítomností CaSO4 a dalších solí vápníku a hořčíku není pro tento zdroj charakteristická. Celková zásaditost prakticky odpovídá obsahu hydrogenuhličitanů a tvoří ~ 3,3 mg-mmol/l; je pozoruhodné, že má velmi nízký obsah iontů železa (0,05 mg/l) a relativně zvýšený obsah kyseliny křemičité, která v přepočtu na H2SiO3 tvoří 17,0 mg/l (6,1 dle Siprvky – nejvyšší přípustná koncentrace pro pitné vody je 10 mg/l).

Dle GOST R 54316-2011, a také dle technologických pokynů pro zpracování a stáčení pitných minerálních vod TI 18-6-57-84 je přípustná úprava pomocí síranu stříbrného za účelem zbavení choroboplodných zárodků minerální vody s maximálním obsahem chloridových iontů 0,289 g/l, síranových iontů maximálně 0,854 g/l, hydrogenuhličitanových iontů maximálně 1,366 g/l (zbytková koncentrace iontů stříbra ve vodě maximálně 0,2 mg/l). Voda ze zdroje se vyznačuje stabilním chemickým složením a je v souladu s uvedenými požadavky (viz formulář rozboru), při stáčení ji lze upravovat pomocí síranu stříbrného.

Tento výzkum zahrnuje úplné určení hodnot v souladu se standardy schválenými v Ruské federaci a s mezinárodními normami pro pitné vody.

ZÁVĚRY:

1. Sladká podzemní voda z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika); březen 2013, Svjatopramen s.r.o. (město Jubilejnyj, Moskevská oblast) pro Bohemia Beverage Industry Group s. r. o.) patří mezi minerální přírodní stolní vody hydrogenuhličitanového vápníkového a sodíkového (nebo hořčíkového, vápníkového a sodíkového) složení bez specifických složek a vlastností a odpovídá požadvkům normativních dokumentů týkajících se přírodních stolních vod (GOST R 54316-2011).

2. Minerální přírodní stolní voda z vrtu č. BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika; Bohemia Beverage Industry Group s. r. o.) dle chemického složení a vlastností odpovídá požadavkům normativních dokumentů, má stabilní chemické složení, neobsahuje žádné škodlivé či toxické složky a doporučuje se k pitným účelům, včetně průmyslového stáčení do lahví (se sycením oxidem uhličitým či bez něj), na jejím základě lze také vyrábět různé osvěžující nápoje v souladu s normativní a technickou dokumentací pod podmínkou, že je voda vyhovující po hygienické a bakteriologické stránce a pod podmínkou jímání vody.

Vedoucí oddělení pro lázeňské zdroje

S. R. DANILOV

starší vědecký pracovník, kandidát chemických věd

Federální státní rozpočtové organizace Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury Ruska